musiconline blog

hakkımızdaki gelişmeler & müziğe dair her şey blogumuzda!

Müzik ve Matematik İlişkisi

muzik-ve-matematik-iliskisi

İlkçağ düşünürleri, sanat dallarının belki de en eskisi olan müziğin temelini; evrenin doğal ritmik düzenine ve uyumuna bağlamışlardır.

 

İnsanın beden yapısı, işleyişi, ay, güneş, gezegenler belli bir ritim içinde devinirler. Platon ve Aristoteles başta olmak üzere tarih boyunca birçok filozof, müzik ile matematiğin ilişkisini vurgulamışlar, müziğin maddeden arınan ve doğrudan insan ruhu ile birleşen en yüce sanat olduğunu savunmuşladır.

MÖ 3000 yıllarından itibaren Mısır'da ve Mezopotamya'da karşılaşılan matematik ise sayı, nokta, küme gibi soyut varlıkları ve bunların ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı olarak tarif edilebilir.

Müzik sanatın bir elemanı iken, matematik bilimin bir elemanıdır. Müzik ‘’güzel’’ olanla ilgilenirken, matematik ‘’doğru’’ olanla ilgilenir. Böyle bakıldığında birbirinden bağımsız gibi görünen müzik ve matematik, aslında tarihte var olduklarından beri paralel olarak gelişmiştir.

Her iki disiplin de estetik olduğu ve evrensel bir dile sahip oldukları için antik çağlardan beri birbirleri ile ilişkilendirilmektedir. Hatta müzik, Eski Yunan’da matematiğin 4 ana dalından biri olarak kabul görmüştür. Müziğin tarihsel sıralamasına bakacak olursak, ilk önce ritim daha sonra ezgi olarak ortaya çıkmıştır. Ve ritim ancak matematiksel bir ahenk sonucunda oluşabilir.

Müzik ile matematiğin birbiri ile uyumununun en önemli örneklerinden biri de ‘’armoni’’dir. Armoni, farklı seslerin aynı andaki matematiksel uyumunun birlikteliği ile ortaya çıkmıştır. Pisagor ve onun düşüncesini taşıyanlar sesin, çekilen telin uzunluğuna bağlı olduğunu fark ederek, müzikte armoni ile tamsayılar arasındaki ilişkiyi kurmuşlardır.

Müziksel eğitimin, matematiksel öğrenime katkısı

Müziksel yetenek; alınan eğitim, çevrenin etkisi ve kapasitenin sonucu olarak kişinin müziksel yönden sahip olduklarını ortaya koyar. Bu durumda var olan müzik yeteneğinin gelişimi için alınan eğitimin ve müziksel rehberliğin önemi büyüktür. Ayrıca müziksel etkinlikler ile insanların matematik dilini kavraması ve kullanması ile matematiksel düşünme yetenekleri de gelişmektedir. Sayı, zaman, hesaplama, sıralama ve eşleştirme gibi matematiksel kavramlar şarkı ve ritim ile  daha kolay öğrenilebilir.

Bulgaristan’da D. Georgi Lonunou tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, 2 yıllık bir okuma ve matematik programı içinde bulunan ilkokul çağındaki çocuklara birkaç hafta süresince bu program özel müzik eğitimi ile uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda, ilkokul çağındaki çocuklar birkaç hafta içinde okuma yazmayı öğrenmişler ve ileri düzey cebir problemlerini çözme başarısını göstermişlerdir.

musiconline ile solfej ve teori dersleri

Müzikal bir parçanın içerdiği estetik unsur, müzik eğitimi almayan kimseler tarafından da anlaşılabilir. Fakat matematiksel bir teoride dinleyici ya da müzisyen, müziğin yapısındaki estetik unsuru da sezebilmelidir. Temel müzik teorisi, ses dizisi, tonalite bilgisi, notaların birbiri ile uyumlandırılması gibi konularda bilgi edinmemize olanak sağlar.  Bu uyumlanma kulak çalışması ve solfej etütleri ile desteklenir. Müziğin matematik öğrenimi üzerindeki yadsınamayacak derecedeki önemi üzerine geliştirdiğimiz metotlar, alanında uzman eğitmenlerimizle  online olarak bir tık uzağınızda!  Siz de kolay ulaşılabilir bir şekilde müzik dersi alıp ritimlerin hayatınızı değiştirmesini istiyorsanız bize ulaşın!

Bilgi paylaştıkça çoğalır!

Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir;