Üyelik Sözleşmesi

MUSICONLINE.CO ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


 1. TARAFLAR

  İşbu Musiconline.co Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) Fulya Mah. Büyükdere Cad. No:74D K:3 Ofis:10 Torun Center Şişli/İstanbul 34394, Türkiye adresinde faaliyet gösteren AS Bilişim Teknolojileri – Seda Aksak (bundan böyle “Musiconline veya Musiconline.co” olarak anılacaktır) ile web sayfasını kullanan ve/veya hizmet alan gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır. İşbu Sözleşme’de Musiconline ve Üye ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 2. KONU

  Musiconline.co, üyelerin, Musiconline tarafından verilen hizmeti satın alabileceği, internet üzerinden ulaşılan elektronik bir platformdur. Musiconline.co’da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının, hizmetler karşılığı ödenecek bedelin ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitine dair esaslar içeren işbu Sözleşme, Musiconline.co adresli web sitesinin Üye tarafından, Sözleşme’de belirtilen şartlarla kullanılması amacıyla düzenlenmiştir.

  Web Sitesi’nde yer alan usul, kural ve talimatlar ile Musiconline.co tarafından zaman zaman yapılacak değişiklikler, web sitesinde yer alan Kişisel Veriler Politikası, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve Kullanım Koşulları’da (bundan böyle "Site Kuralları” olarak adlandırılacaktır) işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve işbu Sözleşme hükümleriyle birlikte uygulanır. Üye işbu Sözleşmeyi web sitesinin bulunduğu dijital ortamda elektronik olarak onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, Site Kuralları’na ve bunlarda Musiconline.co tarafından yapılacak değişikliklere uymayı da ayrıca beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

  Taraflar arasındaki ilişki sadece, Üye’nin Musiconline.co’da yer alan hizmetlerden yararlanmasından ibaret olup, Musiconline.co ile Üye arasında, bunu aşan hiçbir hukuki ilişki bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Taraflar arasında, alıcı, satıcı, temsilcilik, acenta, ticari işler tellallığı, vekâlet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik veya burada belirtilmeyen diğer her hangi bir hukuki ilişki mevcut değildir. Üye’nin, Musiconline.co tarafından sağlanan Web Sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım ve diğer şekillerle ticaret yapması, Taraflar arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan herhangi bir hukuki ilişki oluşturmaz.

 3. WEB SAYFASININ KULLANIMI

  Üye, Musiconline.co’yu, Site Kuralları’nda belirtilen şekilde alacağı kullanıcı adı / e-posta adresi ve kullanıcı şifresi vasıtasıyla kullanabilecek, hizmetlere, ancak satın alması durumunda erişim sağlayabilecektir.

 4. ÜYELİK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Üye, işbu Sözleşmeye taraf olmaya ve Sözleşme’den kaynaklanan borçlarını ifaya hukuken ehil ve yetkili olduğunu, Musiconline.co’ya verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olduğunu, bunlarda meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal Musiconline.co bildireceğini, mevzuata ve hukuka uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin işbu Sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği yok hükmündedir.
  3. Üye kendi adına girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğini, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağını ve yaptığı her işlemde dürüst, iyi niyetli ve tedbirli davranacağını, Musiconline.co’nun ve diğer üyelerin haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
  4. Üye, gönderme, ilan etme, bir link yükleme yoluyla;
   1. Suç unsuru oluşturmayacağını, kamuyu engellemeyeceğini ve uygulamada olan herhangi bir yasayı çiğnemeyeceğini;
   2. Virüs, bozulmuş dosya, Truva atı (Trojan horse), kurt, iptal programcığı, "fare kapanı” (mouse trap) adı verilen birçok pencere açılmasını sağlayarak siteden çıkılmasını engelleyen girişim ya da yazılım gibi bir başkasının bilgisayarının işlevini engelleyici yazılım ve girişimlerde bulunmayacağını;
   3. Herhangi bir şahsın mahremiyet hakkına tecavüz edici yanlış, yanıltıcı, onur kırıcı, iftira atıcı, leke sürücü, müstehcen, kaba ya da saldırgan girişimde bulunmayacağını;
   4. Üçüncü tarafların dünya çapındaki telif hakkı, tescilli marka, patent ve diğer entelektüel haklarını ihlal etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
  5. Üyeler, Musiconline.co’nun yazılı veya elektronik ortamlarla gönderilebilecek onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
  6. Üyenin reşit olmamasına rağmen sözleşme ilişkisi kurulduğunun ve bu sözleşme ilişkisi gereğince hizmetin alındığı durumlarda ödemenin kimin tarafından yapıldığı göz önünde bulundurulacaktır. Bu durumlarda sözleşme ilişkisi web sayfasına üye olan kişilerle değil ödemeyi yapan kişi veya kişilerle kurulmuş sayılacaktır. Ödemeyi yapan kişinin, reşit olmayan kişiye bu hizmeti kullandırması sadece bu madde kapsamında mümkündür. Bu hususla alakalı Musiconline’a karşı hak öne sürülemeyeceğini Üye ve ödeme yapan kişi kabul eder.
  7. Üyelerin, Musiconline.co tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Musiconline.co’nun doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  8. Üyelerin 4.7 kapsamındaki hususlarda ve kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıplarda sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğu, bu sebeplerle kararlaştırılan hizmetlere katılmaması durumunda hiçbir hak ve talep iddia edemeyeceği Üye tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
  9. Her üye, Musiconline.co ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde ve nitelikte Musiconline.co dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Musiconline.co ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Musiconline.co üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Musiconline.co doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  10. Üye, Kullanıcı Adı / E- posta adresi ve Kullanıcı Şifrelerinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. Üye oluşturduğu kullanıcı adı / e-posta adresi ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı / e-posta adresi ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; Musiconline’ın kullanıcı adı / e-posta adresi ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile Siteye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin Musiconline tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini kabul etmektedir. Aynı şekilde Üye, kendisine ait iletişim bilgileri ve sair verilerin Musiconline ve/veya bağlantılı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından başkaca hizmet veya çalışmalar veya ticari amaçlı faaliyetler için tekrar izin almaksızın veya kendisine bildirim yapılmaksızın kullanılabileceğini ve bunun için Musiconline veya kullanımı gerçekleştirecek kişilerden hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  11. Web Sitesi’nde, Üye’ye ait Kullanıcı Adı/ E-posta adresi, Kullanıcı Şifresi ile yapılan her işlem ve her eylem Üye tarafından yapılmış sayılır ve Üye’yi bağlar. Web Sitesi’nde Üye tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Üye’ye ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur.
  12. Üye, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında, Musiconline ile, sistemle ve sisteme dâhil diğer üyelerle ilgili olarak edindiği bilgileri gizli tutmayı ve işbu Sözleşme’nin amaçları dışında kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  13. Üye, işbu Sözleşme’den ve Musiconline.co’yu kullanarak yaptığı her türlü işlemden doğan tüm vergi ve masrafları ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  14. İşbu Sözleşme Üye’ye, Web Sitesi’ni Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, Musiconline’a veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya Web Sitesi’nin içeriği üzerinde veya diğer hiçbir konuda hukuki bir hak vermez. Üye, Musiconline’ın ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
  15. Üye, Musiconline.co’nun açık muvafakati olmadıkça, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemez.
 5. MUSICONLINE.CO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Musiconline.co, Üye’ye web sayfası üzerinden talep ettiği veya satın aldığı hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Musiconline.co ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.
  2. Musiconline.co, web sayfasında bulunan yazılı, görsel veya videolu içerikler üzerinde hak sahibidir. Bu hakların kullanılmasının belli bir süre için Üye’ye verilmiş olması, Musiconline.co’nun ilgili içerikler üzerindeki hakkını zedeleyemeyeceği gibi, Üye’ye de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında herhangi bir hak vermez.
  3. Musiconline.com, sistemin e-ticaret yapmak üzere kurulmuş olması amacına ters düşmemek üzere, Web Sitesi’nin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar, hacking saldırıları veya zorunlu sebeplerden dolayı da Musiconline.co mesul tutulamaz. Üye’den ek bilgi ve belgeler talep edebilir, önceden Üye’ye haber vermek kaydıyla Web Sitesi’ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir. Bununla birlikte eğer Musiconline.co kendi isteği doğrultusunda Web Sitesi servisini devam ettirmeyi durdurursa Musiconline.co, servis durumundan sonra tahsil ettiği tüm ücretleri iade edecektir. Üye, Musiconline.co’nun servis durdurmaya kadar hak ettiği ücretleri (aidat, ihale ücreti, kontör ücreti) Musiconline.co’ya ödemekle yükümlüdür.
  4. Musiconline.co, üye sayısını artırmak ve elektronik ticaret sistemini cazip kılmak için veya pazarlama amacıyla Üyenin kimliğini üçüncü kişilere üyenin de rızasını alarak açıklayabilir veya Web Sitesi’nde belirtebilir. Bunun ve Kişisel Veriler Politikamız dışında, Musiconline.co, Üye ile ilgili olarak kendisine verilen gizli bilgileri, işbu Sözleşme amacı dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak ve bu bilgileri gizli tutacaktır.
 6. GENEL HÜKÜMLER
  1. Üyenin işbu Sözleşme kapsamında Musiconline.co’yu kullanarak yaptığı işlemlerin cezai ve hukuki tüm sorumluluğu tek başına Üye’ye aittir.
  2. Musiconline.co sadece, kendisine sunulan bilgi ve belgelere göre, sisteme dâhil diğer üyelerin gerçekten var olduğuna kanaat getirdiğini ve bu nedenle bu kişilerin kurmaca kişiler olmadığını garanti eder. Musiconline.co, Üyeyle diğer üyeler arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  3. Musiconline.co hiçbir şekilde, diğer üyelerin Üyeyle sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, verilen malların ayıpsız olacağını ve benzer diğer hususları garanti etmez.
  4. Üye, Üye tarafından Musiconline.co üzerinde tamamlanan ya da tamamlanmayan sipariş işlemlerinden dolayı oluşabilecek kayıp, zarar, iddia veya ziyan ile;
   1. Musiconline.co’nun kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı teknik problemlerin yaşanması;
   2. İnternet omurgası ya da buna benzer altyapıların Üye’ye siteye giremeyecek şekilde sorun yaşatması;
   3. Musiconline.co tarafından sitenin işlevinin geçici olarak ya da tamamen durdurulması, işlevinde değişiklikler yapılması durumları ile sınırlı kalmaksızın oluşabilecek her türlü kayıp için Musiconline.co’nun herhangi bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Üye, Musiconline.co’nun Üye’ye diğer üyeler tarafından gizli ya da açık şekilde verilen puanlarda herhangi bir kontrolü olmadığını ve diğer üyeler tarafında verilen olumsuz puanlar ya da görüşler yüzünden oluşabilecek yetersizlik suçlaması, leke sürme, mahremiyete saldırı durumlarında Musiconline’ı sorumlu tutmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
  6. Musiconline.co, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale ve benzeri hususlara web sayfasında yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. Musiconline.co, diğer web sitelerinde yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Üye bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir.
  7. Musiconline.co, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vb.) Üye’ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın yasal tüm sonuçlarını doğurur.
  8. Üye’nin paylaşmış olduğu bütün veriler Kişisel Veriler Politikamız kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda Üye’nin, Musiconline.co ile paylaştığı her veri için açık bir şekilde rıza verdiği kabul olunur.
 7. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
  1. Musiconline.co’nun (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlarının telif hakları Musiconline.co’nun bağlı bulunduğu yukarıda detayları verilen şirkete aittir. Üyeler, Musiconline.co’dan sağlanan hizmetleri, yer alan bilgileri ve fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını kopyalayamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya kendisinden başkasının hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dâhil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Musiconline.co’dan talep edilen zarar ve tazminatları, mahkeme masraflarını ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere tüm masrafları karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Musiconline.co fikri ve sınai mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
  2. Üye, madde 7.1’de yer alan taahhütlerine aykırı davranarak üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin Musiconline.co tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini; ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını; Musiconline.co’nun ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Musiconline.co’nun üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten 
tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Musiconline.co, Üye’nin onayını aldıktan sonra ve Üye’nin herhangi bir hakkına zarar vermeden, Üye’nin Musiconline’a kendi isteği ile verdiği bilgiyi genel maksatlı, dünya çapında, geri verilmeyecek şekilde, telif ödemeksizin, birçok tarafa lisanslama hakkına sahip olarak, ifade etme, yayma, çoğaltma, yayınlama, görüntülü yayınlama ve bu bilgi ile ek çalışmalar yapma hakkını saklı tutar.
 8. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

  Musiconline.co Üye olarak kabul etmiş sayılacağınız, yukarıdaki kuralları içeren Sözleşme, Musiconline.co tarafından herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilebilir. Aynı şekilde Üye de herhangi bir zamanda Musiconline.co’yu bilgilendirmeniz durumunda 24 (yirmidört) saat içinde üyeliğiniz iptal edilecek ve bu Sözleşme sonlandırılmış sayılacaktır. Son bulma durumunda, Musiconline.co sayfalarına ve hizmetlerine erişme yetkiniz artık yoktur. Ücretli üyeliğin iptali durumunda, Musiconline tarafından bir geri ödeme yapılmaz.

 9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH HAKKI
  1. İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Üye’nin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
  2. Taraflardan her biri yazılı bir bildirimde bulunarak ve bir süre tayinine gerek olmaksızın önceden bildirmeksizin istediği zaman Sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih bildiriminin Musiconline.co’ya ulaştığı ana kadar doğmuş alacaklar tam olarak ödenmelidir.
  3. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği Musiconline tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden gerek Musiconline’a karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumlu olacaktır.
 10. MÜCBİR SEBEPLER
  1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve Tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar ve hacking saldırıları mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.
  2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa yazılı bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.
 11. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLİ MAHKEME

  İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu Sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Bu uyuşmazlıklarda Musiconline’ın defter ve kayıtları ve bilgisayar çıktıları kesin delil olacaktır.

 12. YÜRÜRLÜK
  1. Üye, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, anladığını, Sözleşme koşularına uygun davranacağını ve Sözleşme’yi Musiconline.co’nun kurduğu sistem ile dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Üye’nin, kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra “musiconline.co Üyelik Sözleşmesi’ni Okudum ve açık bir rıza ile kabul ediyorum” yazılı kutuyu işaretleyip, onaylaması ile birlikte kabul beyanı Musiconline.co kayıtlarına geçmiş olup, bu anda Sözleşme kurulmuş ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Sözleşme koşullarını kabul ederek üyeliğini gerçekleştiren kişiler daha sonra koşulların geçersiz olduğunu, Sözleşme’yi kabul etmediklerini iddia edemezler.
  3. Üye, Sözleşme’nin güncel halini her zaman web sitesinde bulabilir ve meydana getirilen güncellemeleri okuyabilir. Musiconline gerekli görür ise Üye’nin onayına sunarak, Musiconline.co tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanabilmesi için Üye’nin Sözleşme şartlarındaki değişiklikleri ilgili butonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylaması isteyecektir. Üye, Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmek zorundadır ve değişiklikleri bilmediğini ileri sürerek Taraflar arasındaki Sözleşme iradesinin son bulduğunu, Sözleşme’nin yürürlükten kalktığını ileri süremez.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI


İşbu Ticari Elektronik İleti Onayı (bundan böyle “Onay” olarak anılacaktır) ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti göndermemizi, 6769 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerinizi işlememizi ve kullanmamızı kabul etmiş sayılırsınız.

AS Bilişim Teknolojileri – Seda Aksak (bundan böyle “musiconline.co” olarak anılacaktır) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza www.musiconline.co adresli web sayfasında sunulan hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz.

musiconline.co tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.